سیم کشی ساختمان

سیم کشی ساختمان

به مجموعه عملیاتی که در یک ساختمان انجام می‌شود مانند ایجاد انشعاب و لوله‌گذاری برای هدایت جریان برق، طراحی برق ساختمان، نصب جعبه تقسیم و جعبه فیوز، عبور سیم‌های الکتریکی، نو کردن سیم‌های قدیمی برق، نصب تابلو برق پلاستیکی، فنرزنی، ترازبندی مکان پریزها و کلیدها روی دیوار و غیره، سیم کشی ساختمان می‌گویند. سیم‌کشی ساختمان […]